Hơn 80 giải pháp, câu chuyện ứng phó khủng hoảng đại dịch của các thương hiệu do CampaignAsia tổng hợp

Brand-side reactions to the coronavirus crisis in Asia

Từ viện trợ đến lời khuyên đến tác động sản phẩm, đọc tổng hợp những gì CMOs và thương hiệu đang nói và làm để giúp đỡ nhân viên, khách hàng và công chứng.
Đọc thêm tại: campaignasia.com

Campaign Asia-Pacific has been tracking brand responses to the coronavirus crisis on this page since February. From aid to advice, this is a compilation of what brands are doing and what CMOs are saying to help employees, customers and the public. This is by no means a fully comprehensive or exhaustive list. Brands and marketers who are responding to the crisis can contact our editors with feedback or tweeting to us @CampaignAsia.
Source and more reading at: campaignasia.com 

Sharing from Ms.Pham Hoa Lai